سنگ زنی بسیار ریز از سخت نمونه فیبری brittleelasticor