دستگاه و یا سیستم استفاده در ریخته گری سرمایه گذاری