پودر دولومیت به عنوان یک سیمان در بتن استفاده می شود