پایگاه داده از شرکت آب کیسه های در حالت ابادان Oyo