تجزیه و تحلیل طراحی مکانیسم و ​​سنتز حصار ها و موانع solucionario