به همین دلیل ما استفاده از سنگ شکن دوم و سوم اولیه به جای تک سنگ شکن