این رقم نشان می دهد که دیاگرام شماتیک از یک طیف سنج جرمی ساده و متشکل از یک زاویه پیدا