رهنمودها برای توسعه یک questioniarre خوب در عملیات معدن