اولین معادن کلاس بدهید R در سالم برای معدن کل عملیات 5 10 سال