اخیر وارد قیمت سنگ آهن کاهش یافته است در حال حاضر سنگ شکن به شدت معدن