دوم الدراجات سنگ دست در دهلی نو و شورای ملی مقاومت