توقف تولید به عنوان یک عامل بازدارنده رشد sectr معدن در سال 2013